Ochrana osobních údajů


ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Škola jógy pro každý den Plzeň, jmenovitě Marie Hošková (IČO 73435848, Plzeň – Bolevec, K Pecím 1829/8, PSČ 32300), Richard Lipka (IČO 05096421, Rabštejnská 1584/43, Plzeň 323 00) a Jarka Boudová (IČO 66353769, Klestová 132/7, 312 00, Plzeň – Červený Hrádek), provozovatelé webových stránek http://jogaplzen.cz/, prohlašujeme, že veškeré osobní údaje žáků i učitelů naší školy jsou považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu s platnými zákonnými ustanoveními v oblasti ochrany osobních údajů.

Osobní údaje a jejich zpracování

Osobní údaje jsou veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě. Identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména s odkazem na určitý identifikátor (například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor) nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

Na našich webových stránkách nejste nijak sledováni.

Dozvíme se o Vás jenom ty osobní údaje, které nám výslovně sdělíte.

Bezpečí vašich osobních údajů je pro nás prioritou. Osobním údajům a jejich ochraně věnujeme proto náležitou pozornost. V těchto Zásadách zpracování osobních údajů (dále jen „Zásady“) informujeme o tom:

  • Jaké vaše osobní údaje zpracováváme a budeme zpracovávat;
  • Za jakými účely, jakým způsobem a na jakém právním základu budeme vaše osobní údaje zpracovávat;
  • Komu mohou být vaše osobní údaje předány;
  • Po jakou dobu budeme vaše osobní údaje zpracovávat; a
  • Jaká máte ve vztahu k ochraně vašich osobních údajů práva.

I. Zpracovávané osobní údaje

Stanete-li se žákem naší školy, předáte nám své osobní údaje prostřednictvím přihlášky a budete požádáni o vyplnění určitých údajů o své osobě. Těmito údaji jsou zejména:

  1. jméno a příjmení
  2. (volitelně) mailová adresa
  3. (volitelně) fakturační adresa

II. Účel zpracování osobních údajů

Škola jógy, jako správce osobních údajů zpracovává osobní údaje, které jste nám poskytl/a či poskytnete na základě toho, že se stanete žákem naší školy nebo zájemcem o její aktivity. Poskytujete souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden či více konkrétních účelů, zejména k zasílání našeho newsletteru, za účelem zasílání informací o fungování školy jógy nebo pořádaných akcí a za účelem evidence žáků docházejících na jednotlivé kurzy. Tento souhlas jste oprávněn/a kdykoliv odvolat.

Poskytujete souhlas se zpracováním, které je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na školu jógy vztahuje, zejména povinnost vést v zákonném rozsahu účetnictví a uchovávat daňové doklady.

III. Kdo má k osobním údajům zákazníka přístup

S osobními údaji nakládá a bude nakládat a jako správce je zpracovávat především škola jógy, především Richard Lipka který se stará o webovou prezentaci a správu elektronických informačních zdrojů.

V rámci plnění činnosti může škola předat vaše osobní údaje v souladu s platnými a účinnými právními předpisy třetí osobě, aby pro školu provedla jejich zpracování (typicky: subdodavatel služeb – např. poskytovatel online služby, která odesílá newslettery – MailChimp, provozovatel webového úložiště dat GoogleDrive…).

Své subdodavatele a spolupracovníky si škola jógy pečlivě vybírá, a tito jsou vůči škole jógy zavázáni v souladu se zákonnými ustanoveními k důvěrnému zacházení s vašimi osobními údaji.

Vaše osobní údaje nejsou školou jógy ani žádným ze subdodavatelů či spolupracovníků prodávány, nejsou převáděny a nejsou sdělovány třetím osobám, ledaže jste s tím předem vyslovil/a souhlas.

IV. Doba zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje bude škola jógy zpracovávat po dobu, po kterou budete žáky školy, či po kterou vám bude škola poskytovat služby či plnit vzájemnou smlouvu, a dále po dobu, po kterou je škola, jakožto správce, oprávněn osobní údaje uchovávat podle obecně závazných právních předpisů. Osobní údaje získané na základě Vašeho souhlasu pro účely:

(i) zasílání obchodních sdělení – zejména newsletter/tištěný katalog; či (ii) pro účely propagace školy, nejdéle však po dobu 5 let od okamžiku jeho udělení. V ostatních případech vyplývá doba zpracování z účelu zpracování anebo je dána právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.

V. Práva zákazníka plynoucí ze zpracování osobních údajů

Ve vztahu k prováděnému zpracování osobních údajů máte následující práva:

1 právo na přístup k osobním údajům;
2 právo na opravu;
3 právo na výmaz („právo být zapomenut“);
4 právo na omezení zpracování údajů;
5 právo vznést námitku proti zpracování;
6 právo na přenositelnost údajů; a
7 podat stížnost na zpracování osobních údajů.

Všechna práva můžete uplatnit tak, že kontaktujete školu jógy na e-mailové adrese: admin@jogaplzen.cz, případně písemným zasláním na adresu Rabštejnská 43, Plzeň, 323 00.

Škola vás vyrozumí o přijatých opatřeních, případně o tom, proč nebyla přijata opatření, či jinak vyhoví vašemu požadavku bez zbytečného odkladu, ve lhůtě nejvýše 30 dnů.

Zpracování osobních údajů podléhá dozoru Úřadu pro ochranu osobních údajů (www.oouu.cz), u kterého také můžete podat Stížnost prostřednictvím zprávy odeslané na e-mailovou adresu posta@uoou.cz, podáním prostřednictvím datové schránky qkbaa2n nebo písemně na adresu Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

Právo na přístup znamená, že si kdykoliv můžete požádat o potvrzení školy jógy, zda osobní údaje, které se vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak máte právo k nim získat přístup a dále právo na informace, za jakými účely jsou zpracovány, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho je škola bude zpracovávat, zda máte právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznést námitku, právo podat stížnost u dozorového orgánu, odkud škola osobní údaje získala a zda dochází na základě zpracování vašich osobních údajů k automatickému rozhodování, včetně případného profilování.

Právo na opravu znamená, že můžete školu jógy kdykoliv požádat o opravu či doplnění vašich osobních údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné.

Právo na výmaz znamená, že je škola jógy povinna vymazat vaše osobní údaje, pokud (i) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii) zpracování je protiprávní, (iii) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, nebo (iv) to škole jógy ukládá zákonná povinnost.

Právo na omezení zpracování znamená, že dokud nebudou vyřešeny jakékoliv sporné otázky ohledně zpracování vašich osobních údajů, je škola jógy povinna omezit zpracování vašich osobních údajů.

Právo vznést námitku znamená, že můžete vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které škola jógy zpracovává pro účely přímého marketingu. Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již vaše osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.

Právo na přenositelnost údajů znamená, že máte právo získat osobní údaje, které se vás týkají, jež jste poskytl/a správci, a právo předat tyto údaje jinému správci.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou účinné od 1. 1. 2020

V Plzni, dne 1.1. 2020

Škola jógy pro každý den, Richard Lipka